صافی شیکر

صافی شیکر

معرفی اجمالی کالا
صافی شیکر

زمانی که مواد یک کوکتل در شیکر بار با مودلر فشرده شدند برای جلوگیری از ریختن اضافات شیک شده در لیوان استفاده دارد