فرنچ پرس

فرنچ پرس

معرفی اجمالی کالا
فرنچ پرس

برای دم کردن قهوه های دمی (قهوه های نسل سوم) به همراه فیلتر مخصوص استفاده می شود.