جیجر

جیجر

معرفی اجمالی کالا
جیجر

برای اندازه گیری مقدار سیروپ نوشیدنی های سرد استفاده دارد