کانتر ساده

کانتر ساده

معرفی اجمالی کالا
کانتر ساده

کانتر ساده

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 90 سانتی متر88 سانتی متر83 سانتی متر90 کیلوگرم


ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 150 سانتی متر88 سانتی متر83 سانتی متر95 کیلوگرم


ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 180 سانتی متر88 سانتی متر83 سانتی متر105 کیلوگرم