کانتر بین اجاقی

کانتر بین اجاقی

معرفی اجمالی کالا
کانتر بین اجاقی

کانتر بین اجاقی

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 45 سانتی متر84 سانتی متر91 سانتی متر38 کیلوگرم

 

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 90 سانتی متر84 سانتی متر91 سانتی متر50 کیلوگرم