فاروج مشوی | farrouj meshwi

فاروج نوعی خوراک مرغ در میان لبنانی هاست . در دستور اصلی این غذا اینچنین است که باید با زغال پخته شود و کمی آبدار باشد،

این غذا با لیمو و سماق طعم دار می شود و چهره ی  خوبی دارد و بسیار اشتها بر انگیز است. مشوی در کشور های عربی غذایی کاملا جا افتاده است اما اصلیت این غذا را لبنانی می دانند.